Modele rządów

Ustrde gabinetowo-parlamentarny jako odmiana systemu parlamentarnego jest bardzo zbliżony do systemu parlamentarno-gabinetowego, z tą różnicą, że występuje znaczna przewaga gabinetu nad parlamentem. Aktualnie Ten Typ ustroju występuje w WIELKIEJ Brytanii. Więcej» Przykładem prezydenckiego systemu rządów są stany Zjednoczone oraz podłogę Republiki południowoamerykańskie. Oligarchique, modèle rządów, qui polegał na sprawowaniu władzy przez Rody arystokratyczne Monarchia [Gr.], modèle rządów, w której suwerenną władzę entierement Monarcha (Król, cesarz, sułtan). Władzę entierement zwykle dożywotnio, samodzielnie lub wraz z przez organami państwa władza wykonawcza, CZYLI egzekutywa, ma też Prawo wystąpić do głowy państwa z wnioskiem o Poprawia Parlamentu. Rząd jest powoływany wyraz przedstawicieli NARODU faktach większość w parlamencie. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej Przed parlamentem, ponoszą ją natomiast Członkowie rządu kontrasygnujący jej AKTY urzędowe. System rządów wykształcony w praktyce Angielskiej XVIII-XIX w. Rozpowszechniony Obecnie nous Włoszech, w Hiszpanii, w Danii, Szwecji, Norvégii oraz w krajach Beneluksu i byłego bloku Wschodniego (m.in. w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w krajach bałtyckich). Współcześnie występuje tendencja uniezależniania się rządu OD Parlamentu. Jego odmianą jest tzw. système kanclerski (Niemcy) lub système gabinetowo-parlamentarny występujący w WIELKIEJ Brytanii.

Reżim Ten ukształtował się Pod wpływem WZORU brytyjskiego. Obecnie système parlamentarno-gabinetowy dominuje w Europie-enregistreur między przez w takich krajach Jak: Polska, Węgry, kraje beneluksu, Hiszpania i Szwecja. Timokracja [Gr.], modèle rządów polegaj na dzierżeniu najwyższej władzy w państwie przez grupę najbardziej zamożnych Członków Klasy panującej; Taka forma rządów występowała w starożytnej kartaginie plutokracja [Gr.], modèle rządów polegaj na dzierżeniu władzy przez najbardziej zamożną część społeczeństwa Anarchia [Gr.]: Stan bezpaństwowy, w którym wladza Państwowa nie istnieje.; charakteryzuje się dezorganizacją, stanem chaosu powstałym na wskutek niemocy lub braku ośrodków władzy Państwowej. Anarchia charakteryzuje się także brakiem jakiejkolwiek hierarchii. Według Konstytucji z 23 kwietnia 1935 Roku Prezydent był “czynnikiem nadrzm w państwie” (art. 11), qui za SWE AKTY urzędowe nie odpowiadał Przed NikiM [6]. Zakres jego władzy był szeroki: mianował Prezesa Rady Ministrów oraz (Na jego wniosek) Ministrów, pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby kontroli, zwoływał je rozwiązywał Sejm i Senat [7], powoływał sędziów Trybunału Stanu i 1/3 senatorów, zawierał i ratyfikował wykonywania Międzynarodowe. Był Ponadto Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych-mianował i zwalniał Naczelnego Wodza i Generalnego inspektora Sił Zbrojnych, a także decydował o wojnie i djouju. Przysługiwało MU Prawo łaski i WETO zawieszające. Wszystkie Komendant Państwowe pozostawały Pod jego zwierzchnictwem (art. 3).

Jego AKTY urzędowe które nie należały ne prezydenckich prérogatyw wymagały kontrasygnaty Premiera i odpowiedniego ministra.